Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten tussen Grijzelente en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Offertes, opdrachtformulering
Een door Grijzelente uitgebrachte offerte is tot twee maanden na dagtekening geldig.

De opdracht wordt door Grijzelente aanvaard na een getekende opdrachtbevestiging en op basis van een gezamenlijk met de opdrachtgever geformuleerde opdrachtomschrijving, welke tenminste bevat een omschrijving van de vraagstelling, een schatting van de verwachte duur van de opdracht en het te hanteren tarief.

Advisering/procesbegeleiding
Aanvaarde opdrachten door Grijzelente zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van middelen en medewerkers in de organisatie, die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Grijzelente zal door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De opdracht heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Grijzelente geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Tarieven en kosten
Voor de werkzaamheden brengt Grijzelente een uur- of dagdeeltarief in rekening. Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in rekening gebracht. Overige kosten, zoals reis- en verblijfskosten, omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, worden afzonderlijk in rekening gebracht. In het tarief zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.

Betalingsvoorwaarden
Maandelijks, of in geval van een kortlopende opdracht na afloop van de opdracht, ontvangt de opdrachtgever een gespecificeerde factuur voor de achterliggende maand. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Wijziging en duur opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen tarief of de kostenvergoedingen beïnvloedt zal Grijzelente de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Grijzelente hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de opdracht voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Grijzelente behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, conform artikel ‘tarieven en kosten’ gemaakte kosten, alsmede 50% van de resterende kosten volgens de opdrachtbevestiging i.v.m. voor de opdrachtgever gereserveerde tijd.

De opdrachtgever ontvangt na beëindiging van de samenwerking de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk.Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Overmacht
Indien Grijzelente de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim.

Grijzelente zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Grijzelente zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren. Grijzelente is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden (indirecte) (gevolg)schade, behalve als sprake is van aantoonbare opzet. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn geweest.

Ingeval dat Grijzelente wel aansprakelijk zou zijn is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de opdracht met een maximum van tienduizend euro. Eventuele aanspraken moeten binnen één jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk worden ingediend. De opdrachtgever dient Grijzelente in staat te stellen om de geleden schade binnen redelijke termijn te herstellen.

Intellectueel eigendom
Schetsen, tekeningen, maquettes, modellen, foto’s, adviezen, rapporten en andere schriftelijke stukken die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Grijzelente.

Aan de opdrachtgever wordt licentie verleend om de door Grijzelente voortgebrachte en ingebrachte stukken in druk te laten verschijnen, te vermenigvuldigen en openbaar te maken, onder vermelding van het intellectueel eigendom van Grijzelente.

Het is Grijzelente toegestaan genoemde informatie betreffende een opdracht waarbij zij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

Toepasselijk recht
Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar Grijzelente gevestigd is. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.